Μορφότυποι που υποστηρίζονται από το σύστημα

επιστροφή στη βασική βοήθεια

Πολιτική Υποστήριξης Μορφότυπων
Επίπεδα Υποστήριξης Μορφότυπων
Τι να κάνετε αν δεν είναι καταχωρημένος ο μορφότυπός σας

 

Πολιτική Υποστήριξης Μορφότυπων επάνω

(Εδώ εισάγετε τους μορφότυπους που υποστηρίζει το ίδρυμά σας)

 

Επίπεδα Υποστήριξης Μορφότυπων επάνω
Όνομα Επεκτάσεις Τύπος MIME Επίπεδο Υποστήριξης
Unknown application/octet-stream άγνωστος
Adobe PDF pdf application/pdf γνωστός
XML xml text/xml γνωστός
Text txt, asc text/plain γνωστός
HTML htm, html text/html γνωστός
CSS css text/css γνωστός
Microsoft Word doc application/msword γνωστός
Microsoft Word XML docx application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document γνωστός
Microsoft Powerpoint ppt application/vnd.ms-powerpoint γνωστός
Microsoft Powerpoint XML pptx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation γνωστός
Microsoft Excel xls application/vnd.ms-excel γνωστός
Microsoft Excel XML xlsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet γνωστός
MARC application/marc γνωστός
JPEG jpeg, jpg image/jpeg γνωστός
GIF gif image/gif γνωστός
image/png png image/png γνωστός
TIFF tiff, tif image/tiff γνωστός
AIFF aiff, aif, aifc audio/x-aiff γνωστός
audio/basic au, snd audio/basic γνωστός
WAV wav audio/x-wav γνωστός
MPEG mpeg, mpg, mpe video/mpeg γνωστός
RTF rtf text/richtext γνωστός
Microsoft Visio vsd application/vnd.visio γνωστός
FMP3 fm application/x-filemaker γνωστός
BMP bmp image/x-ms-bmp γνωστός
Photoshop psd, pdd application/x-photoshop γνωστός
Postscript ps, eps, ai application/postscript γνωστός
Video Quicktime mov, qt video/quicktime γνωστός
MPEG Audio mpa, abs, mpega audio/x-mpeg γνωστός
Microsoft Project mpp, mpx, mpd application/vnd.ms-project γνωστός
Mathematica ma application/mathematica γνωστός
LateX latex application/x-latex γνωστός
TeX tex application/x-tex γνωστός
TeX dvi dvi application/x-dvi γνωστός
SGML sgm, sgml application/sgml γνωστός
WordPerfect wpd application/wordperfect5.1 γνωστός
RealAudio ra, ram audio/x-pn-realaudio γνωστός
Photo CD pcd image/x-photo-cd γνωστός
OpenDocument Text odt application/vnd.oasis.opendocument.text γνωστός
OpenDocument Text Template ott application/vnd.oasis.opendocument.text-template γνωστός
OpenDocument HTML Template oth application/vnd.oasis.opendocument.text-web γνωστός
OpenDocument Master Document odm application/vnd.oasis.opendocument.text-master γνωστός
OpenDocument Drawing odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics γνωστός
OpenDocument Drawing Template otg application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template γνωστός
OpenDocument Presentation odp application/vnd.oasis.opendocument.presentation γνωστός
OpenDocument Presentation Template otp application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template γνωστός
OpenDocument Spreadsheet ods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet γνωστός
OpenDocument Spreadsheet Template ots application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template γνωστός
OpenDocument Chart odc application/vnd.oasis.opendocument.chart γνωστός
OpenDocument Formula odf application/vnd.oasis.opendocument.formula γνωστός
OpenDocument Database odb application/vnd.oasis.opendocument.database γνωστός
OpenDocument Image odi application/vnd.oasis.opendocument.image γνωστός
OpenOffice.org extension oxt application/vnd.openofficeorg.extension γνωστός
Writer 6.0 documents sxw application/vnd.sun.xml.writer γνωστός
Writer 6.0 templates stw application/vnd.sun.xml.writer.template γνωστός
Calc 6.0 spreadsheets sxc application/vnd.sun.xml.calc γνωστός
Calc 6.0 templates stc application/vnd.sun.xml.calc.template γνωστός
Draw 6.0 documents sxd application/vnd.sun.xml.draw γνωστός
Draw 6.0 templates std application/vnd.sun.xml.draw.template γνωστός
Impress 6.0 presentations sxi application/vnd.sun.xml.impress γνωστός
Impress 6.0 templates sti application/vnd.sun.xml.impress.template γνωστός
Writer 6.0 global documents sxg application/vnd.sun.xml.writer.global γνωστός
Math 6.0 documents sxm application/vnd.sun.xml.math γνωστός
StarWriter 5.x documents sdw application/vnd.stardivision.writer γνωστός
StarWriter 5.x global documents sgl application/vnd.stardivision.writer-global γνωστός
StarCalc 5.x spreadsheets sdc application/vnd.stardivision.calc γνωστός
StarDraw 5.x documents sda application/vnd.stardivision.draw γνωστός
StarImpress 5.x presentations sdd application/vnd.stardivision.impress γνωστός
StarImpress Packed 5.x files sdp application/vnd.stardivision.impress-packed γνωστός
StarMath 5.x documents smf application/vnd.stardivision.math γνωστός
StarChart 5.x documents sds application/vnd.stardivision.chart γνωστός
StarMail 5.x mail files sdm application/vnd.stardivision.mail γνωστός
RDF XML rdf application/rdf+xml; charset=utf-8 γνωστός
EPUB epub application/epub+zip γνωστός

 

Τι να κάνετε αν δεν είναι καταχωρημένος ο μορφότυπός σας επάνω

Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή Συστήματος αν έχετε ερωτήσεις για ένα συγκεκριμένο μορφότυπο