Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΔΙΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ. ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση