Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΔΗΜΟΤΩΝ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση